Jaipur and the Kite Festival - picplanet

Jaipur Kite Festival in Rajasthan, India

IndiaJaipurKite FestivalRajasthan